Bepalingen

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen

Belangrijke info 

Lees de handleiding aandachtig voor een correcte installatie van het toestel. Alleen wanneer de inhoud van deze handleiding volledig wordt nageleefd, kunnen fouten worden voorkomen en is een storingsvrij gebruik mogelijk. Wanneer de veiligheidsvoorschriften, montagevoorwaarden, aanwijzingen, waarschuwingen en opmerkingen in dit document niet worden opgevolgd, kan dit lichamelijk letsel of schade aan de unit tot gevolg hebben. Gelieve deze instructies te bewaren Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen vanaf 8 jaar) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt of uitgelegd heeft hoe het apparaat gebruikt dient te worden.

De garantie vervalt bij:

 • Fouten of beschadigingen die voortkomen door het niet naleven van de montage, reiniging- of gebruiksinstructies van de fabrikant.
 • Een onjuist, oneigenlijk en/of onverantwoordelijk gebruik of behandeling van het toestel.
 • Foutieve of ondeskundige reparaties en defecten ontstaan door externe factoren.
 • Zelf aangebrachte herstellingen aan het toestel.
 • toestellen die zo ingebouwd zijn dat ze moeilijk bereikbaar zijn.
 • Dit toestel valt onder de algemene garantie voorwaarden van Jaga NV

Algemene informatie

 • Controleer alle componenten op zichtbare beschadigingen
 • Hanteer het toestel met zorg om de bekleding en de interne mechanische en elektrische componenten niet te beschadigen.
 • Het toestel moet ten allen tijde bereikbaar zijn voor inspectie, onderhoud en herstellingen.
 • Plaats geen voorwerpen op het toestel
 • Steek geen voorwerpen in de toevoer- en retourluchtopeningen

Toestel identificatie:

 • Het serienummer is voorzien aan de rechterkant van het toestel (aan de linkerkant als de aansluitingen zich aan de rechterkant van het toestel bevinden)

Gebruik:

 • Het toestel is ontworpen voor verwarmings- en koelingstoepassingen binnenshuis; elk ander gebruik is ten strengste verboden. Het is verboden om het toestel in een explosiegevaarlijke omgeving te installeren.
 • Het apparaat is ontworpen en vervaardigd om enkel en alleen te functioneren als een eind unit voor luchtbehandeling met optionele in- en uitblaasplenums, en als wand- en plafondinbouwunit.
 • De omgeving moet droog en stofvrij zijn, met een temperatuur tussen 50C en 700C en relatieve vochtigheid <90% (Norm IEC EN 60335-2-40)
 • Het toestel is niet bedoeld voor industriële toepassingen.
 • Het is verboden voor kinderen of niet-begeleide gehandicapten om het toestel te gebruiken

Onderhoud:

 • Alle reparaties en onderhoudswerken moeten worden uitgevoerd door professioneel gekwalificeerd personeel
 • Koppel het toestel los van het stroomnetwerk door de hoofdschakelaar uit te schakelen vooraleer u reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Wacht tot de onderdelen afgekoeld zijn om het risico op brandwonden te vermijden
 • Maak het rooster en de binnenkant van het toestel regelmatig (afhankelijk van het gebruik en de functie van de kamer) schoon met een stofzuiger
 • Gebruik geen producten op basis van oplosmiddelen en detergenten
 • Elke 6 maanden: controle warmtewisselaar, roosters, condensafvoer en systeem ontluchten

Ontmanteling

 • Wanneer het toestel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moet het worden losgekoppeld van de elektrische aansluiting op het elektriciteitsnet<
 • Als er bevriezingsgevaar bestaat, dient een geschikte hoeveelheid antivriesvloeistof aan het systeem worden toegevoegd. Antivriesvloeistof kan de prestaties van het toestel beïnvloeden! Besteed aandacht aan de veiligheidsinstructies op de verpakking van de antivriesvloeistof

Verpakking

 • Verwijder het verpakkingsmateriaal en breng het naar de juiste inzamelpunten of recyclingfaciliteiten, in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften
 • Laat de verpakking niet binnen bereik van kinderen

Garantie

 • De waarborg is slechts geldig bij normaal gebruik van het toestel, door de eerste eigenaar en mits geïnstalleerd te zijn volgens de normen en voorwaarden voorzien in de handleiding en volgens de regels van een goed vakmanschap
 • De waarborg slaat alleen op het toestel of onderdelen van het toestel. Jaga heeft de keuze tussen het vervangen of het herstellen van het toestel of de defecte onderdelen. Bij wijzigingen aangebracht aan het model, heeft Jaga het recht gelijkwaardige doch niet identieke onderdelen of toestellen te leveren. In de gevallen waarin de waarborg kan ingeroepen worden, verleent Jaga gedurende de eerste zes maanden na levering een supplementaire waarborg voor alle kosten van verplaatsing en herstelling
 • De waarborg wordt verstrekt gedurende de periode(s) zoals vermeld in dit garantiebewijs. De vervanging of herstelling verlengt in geen geval de oorspronkelijke waarborgperiode
 • Er wordt geen waarborg verleend op toestellen of onderdelen waarop de informatie omtrent type en serienummer ontbreken, of waarvan de fabricatienummers verwijderd of gewijzigd werden. Hetzelfde geldt voor toestellen die hersteld of veranderd werden door personen die daartoe door Jaga niet gemachtigd zijn
 • Voor schade welke voortkomt uit de plaatsing van het toestel, uit de aansluitingen, zowel waterzijdige als elektrische, uit defecte elektrische installaties, uit het gebruik van spanning die afwijkt van de normale spanning voorzien voor de werking van het toestel (idem voor waterzijdige druk), uit defecten te wijten aan fouten in omringende apparatuur etc. verleent Jaga geen enkele waarborg. Er wordt evenmin garantie verleend in geval van gebruik van niet geschikte aansluitstukken. Onze verwarmingslichamen worden in geen geval gegarandeerd, indien ze worden verwarmd door industriewater, stoom of water dat chemische producten of grote hoeveelheden zuurstof bevat. De kwaliteit van het systeemwater moet voldoen aan de richtlijn VDI 2035-2. De koper verplicht er zich toe om bouwstof en vocht, ter vermijding van schade aan het toestel, te vermijden. Dit houdt in dat als er nog werkzaamheden dienen te gebeuren in de ruimte waar de toestellen zijn geplaatst, het de verantwoordelijkheid is van de klant deze geplaatste toestellen volledig stofvrij af te dekken. De waarborg vervalt ook wanneer de verwarmingslichamen geplaatst worden in een agressieve atmosferische omgeving (amoniak, bijtende stoffen, enz.). In deze omstandigheden moet de koper zich wenden tot de schadeveroorzaker. De plaatsing van gelakte radiatoren is evenmin toegelaten in vochtige ruimtes.
 • Jaga wijst elke verantwoordelijkheid en garantie van de hand door defecten welke ontstaan door verkeerde behandeling en/of gebruik van een toestel, onvoldoende of verkeerd onderhoud, val van het toestel of transport zonder de nodige voorzorgsmaatregelen. Hetzelfde geldt voor toestellen die zo ingebouwd zijn dat ze niet eenvoudig bereikbaar zijn
 • In alle gevallen waar de waarborg geldt maar waar de levering meer dan 6 maanden verstreken is, en in alle andere gevallen worden de verplaatsingskosten en de werkuren aangerekend volgens schalen welke door Jaga vastgesteld zijn. De klanten kunnen deze schalen voorafgaand opvragen, hetzij bij de verkoopsadministratie hetzij bij de technicus, die zich voor de herstelling ter plaatse aanbiedt
 • De waarborg vangt aan vanaf de facturatiedatum. Bij ontbreken van een factuur geldt het serienummer of de productiedatum
 • Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd. Deze zal het Belgische recht toepassen, zelfs in geval van verkoop aan onderdanen van andere EU-lidstaten, dan wel aan deze niet behorend tot de EU
Scroll naar boven